ترور آقای خامنه‌ای

ما در وزارتخانه بودیم که بحث ترور آقای خامنه‌ای در [...]