توزیع گروگان‌ها

همۀ گروگان‌ها در لانه نگهداری می‌شدند. در روزهای اول یک [...]