باران سنگ بر سر مدیرکل سیاسی وزارت کشور (حادثۀ ۱۸ تیر پس از ۲۰ سال)

روز جمعه آقای حق‌شناس، مدیرکل سیاسی وزارت کشور، آمد کوی [...]