آنچه تاریخ شفاهی را متفاوت می‌کند

الساندرو پورتلی صاحب کرسی ادبیات امریکایی در دانشگاه رم است. [...]