پس از تسخیر

ما تحلیل و پیش‌بینی کرده بودیم که پس از تسخیر، [...]