پارکِ ایران

وقتی که توی سفارت بودیم و اولین بار من ایشان [...]