یک خاطره از آیین ورودی

همان روز اولی که من وارد دانشگاه شدم، یک برنامه [...]