ترور آیت الله خامنه ای و نحوه انتقال ایشان از بیمارستان بهارلو به بیمارستان شهید رجایی به روایت دکتر سید محمدامین طالب شهرستانی