رابطه «اجتماع خاطره» و تاریخ

رابطه «اجتماع خاطره» و تاریخ