نماینده تام الاختیار

در آخرهای سال ۶۰ من ۲۴ ساله بودم که مدیر کل طرح و برنامه وزارت بهداشت می‌شوم و تازه وارد پروسه اداری می‌شوم