سخنرانی سید حسن رضوی
نماینده بسیج دانشجویی دانشگاه تهران در مراسم ۱۶ آذر ۱۳۸۳
در حضور سید محمد خاتمی رئیس جمهور وقت