گفت‌وگو با وحید خاوه‌ای دربارۀ اوضاع سیاسی دانشگاه علم‌وصنعت در دهۀ۸۰ (بخش اول)

متن زیر بخشی از گفتگویی است که سال ۱۳۹۸ با آقای وحید خاوه‌ای، فعال دانشجویی دهه ۸۰، انجام گرفته است.