نباید بگذاریم کلاس‌ها تعطیل شود

نباید بگذاریم کلاس‌ها تعطیل شود