نقد آقای قاسمی پور بر کتاب نماینده تام الاختیار

نقد آقای قاسمی پور بر کتاب نماینده تام الاختیار