همه زندگیم امانت است

روایتی از شهید لاجوردی و حساسیت ایشان در رابطه با بیت المال