نیروهای محترم خودسر!

تصویر روایت نیروهای محترم خودسر!