نقش تاریخ شفاهی در مطالعات تاریخی اقتصاد ایران

نقش تاریخ شفاهی در مطالعات تاریخی اقتصاد ایران