نقش تاریخ شفاهی در کاربردی کردن علم تاریخ

نقش تاریخ شفاهی در کاربردی کردن علم تاریخ