علی اکبر ناطق نوری

تصویری از منبر آقای علی اکبر ناطق نوری