چرا این‌ها را به مردم نمی گویید؟

روایت دیدار اعضای جهاد سازندگی با امام خمینی ره