در باب مصاحبۀ تاریخ شفاهی (بخش اول)

ترجمه در باب مصاحبه تاریخ شفاهی (بخش اول)