مبارزه مسلحانه سازمان مجاهدین خلق

مبارزه مسلحانه سازمان مجاهدین خلق علیه مردم از ۳۰خرداد ۱۳۶۰