در [اردوی جهادی] بازفت۱ مشکل شدید آب داشتیم. آبرسانی کامل نبود؛ در یک ساعت‌هایی آب داشتیم که برای [شستن] ظرف و استحمام بچه‌ها استفاده می‌شد. یادم هست در بازفت۱ ما متوسل به رودخانه شدیم. یکی دو هفته گذشته بود و نتوانسته بودیم آب برای استحمام فراهم کنیم. گفتیم نمی‌شود؛ بچه‌ها مشکل پیدا می‌کنند. به پیشنهاد بچه‌ها حتی یک‌سری رودخانه را قرق کردیم و خواهران با لباس رفتند توی رودخانه. آن‌قدر کار برای بچه‌ها سخت بود و آن‌قدر عرق می‌کردند که بچه‌های عمران طاقت نمی‌آوردند و هر روز بعد از کار توی رودخانه بودند.

 

*بازفت ۱:دومین طرح خدمت رسانی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران

 

محمدسعید مفیدی (مسئول طرح خدمت‌رسانی بازفت ۱)
ورودی ۱۳۷۹ پردیس کشاورزی ابوریحان دانشگاه تهران