جنایت مهدی هاشمی

قتل آیت الله شمس آبادی توسط سید مهدی هاشمی