عاقبت شرکای ترور شهید مطهری

عاقبت شرکای ترور شهید مطهری با نقش شهید لاجوردی