صبر بر بنی‌صدر

صبر امام خمینی و شهید بهشتی در برابر اعمال بنی‌صدر