شهادت‌اش به او مهلت نداد

شهادت‌اش به او مهلت نداد