کتاب شماره پنج

روایتی از خانم فاطمه جوشی از دوران حصر آبادان در خلال جنگ تحمیلی به قلم مرتضی قاضی