معرفی کتاب شماره پنج

معرفی کتاب شماره پنج به روایت خانم فاطمه جوشی و به قلم مرتضی قاضی. این کتاب درباره حصر آبادان است