دهۀ۸۰ هنوز این‌قدر از ارکان حکومت تقدس‌زدایی نشده بود. یعنی هنوز اسم آدم‌ها، مثل آقای‌ هاشمی و بقیۀ مسئولین،‌ را با احترام و احتیاط می‌آوردند. فرایند تقدس‌زدایی و نقد حکومت را جریان اصلاح‌طلب‌ شروع کرده بود. اتفاقاً مذهبی‌ها یک گاردی گرفتند که اگر کسی با این صدا همراهی کند، در پازل اصلاح‌طلب‌ها بازی می‌کند. یعنی از این طرف هم راه بسته شده بود. بنابراین از یک طرف، از ابتدا نگاهی قدسی نسبت به این حکومت و ارکان و شخصیت‌هایش بود، و این نگاه رسوخ کرده بود در بین نسل‌ها. از طرف دیگر، جریانی که مدعی نقد حکومت و عرفی‌سازی سیاست بود، با همۀ تندروی‌ها و اشتباهاتی که داشتند، اصلاح‌طلب بودند. بنابراین اگر کسی می‌خواست حرف حقی بزند و نسبت به این فسادها و بی‌عدالتی‌ها اعتراض کند، کارش سخت بود. یعنی هم می‌بایست مرزبندی خودش با اصلاح‌طلب‌ها را نشان می‌داد و هم دلبستگی‌اش به نظام را ثابت می‌کرد. این کارْ کار سخت و مشکلی بود