از مسیر تاریخ شفاهی می‌توان به آداب، سنت‌های نهادینه شده، نوع نیروی انسانی فعال، کنش‌ها و واکنش‌ها به مسائل روز انقلاب اسلامی، ساختارها و رویه‌ها و نهادسازی و اثرات بسیج دانشجویی بر دانشگاه و مسیر انقلاب اسلامی پی برد و نهایتاً با نگاهی واقع‌بینانه به این مجموعه انسانی نگریست و ذاتیات و عوارض این مجموعه را شناخت و در صدد اصلاح این تشکل برآمد.

با تدوین تاریخ شفاهی بسیج دانشجویی است که می‌توان زمینه‌های پرداخت جدی‌تر به ایده بسیج دانشجویی را در جامعۀ علمی کشور ایجاد نمود و از این رهگذر خلأیی که در زمینۀ تاریخ‌نگاری حرکت‌های دانشجویی پس از انقلاب اسلامی وجود دارد را تا حد امکان پر کرد.

به‌جهت انجامِ پروژۀ بسیج دانشجویی دانشگاه تهران تمامی اسناد و مدارک اعم از نامه‌ها، بیانیه‌ها، عکس‌ها و فیلم‌های آرشیو شدۀ بسیج دانشجویی دانشگاه تهران جمع‌آوری و مورد بررسی، بازخوانی و فیش‌برداری قرار گرفت که در نتیجۀ آن لیست اسامی افرادی که بایستی از آن‌ها مصاحبه گرفته می‌شد و نیز لیست وقایع و اتفاقات مهم به‌دست آمد.

پس از این مراحل با ۸۰ نفر مصاحبه به‌عمل آمد که پس از پیاده‌سازی و تدوین‌نهایی این مصاحبه‌ها، ۲جلد از کتاب ۸جلدی پروژۀ بسیج دانشجویی دانشگاه تهران به نام سپیدار  آماده گردید.