روایی و پایایی در تاریخ شفاهی

روایی و پایایی در تاریخ شفاهی