سال ۷۷ اولین سالگرد دوم خرداد بود. این‌ها سالگرد دوم خرداد را جشن گرفتند. سال اول یکی از پرشورترین‌ جشن‌ها بود. جایگاه نماز جمعه [در دانشگاه تهران] را اختصاص دادند به تجمع. خود آقای خاتمی آمد و صحبت کرد. ما واقعاً آن جمعیت‌ها را می‌دیدیم، ناامید می‌شدیم. یک‌دفعه می‌دیدیم چند هزار نفر آدم جمع شده. نماز جمعه و خیابان‌ها را پر کرده بودند. یک وضعیت وخیمی بود. خاتمی آمد، صحبت کرد و آن صحبت را هیچ‌وقت یادم نمی‌رود. صحبت معروفی بود که این‌ور و آن‌ور نقل می‌شد. گفت هر چیزی که در برابر آزادی قرار بگیرد محکوم به شکست است. اگر ایکس در برابر آزادی قرار بگیرد شکست می‌خورد. اگر ایگرگ در برابر آزادی قرار بگیرد شکست می‌خورد. اگر دین هم در برابر آزادی قرار بگیرد شکست می‌خورد. این جمله را آنجا گفت. از آن به بعد این دستاویزی شد علیه خاتمی که تو داری آزادی را به دین اولویت می‌دهی. این چه حرفی است. دین با آزادی مشکل ندارد که بخواهد روبه‌روی هم قرار بگیرند. آزادی اصلاً چیست، دین چیست. همان‌موقع بود که کار اصلی آقای مصباح که در دورۀ دوم خرداد بود، اتفاق افتاد و کم‌کم ایشان اوج گرفت و بولد شد و بعد شروع کردند سنگ اندازی به‌سمت ایشان. چون این‌ها آمدند گفتند که اسلام خشن نداریم و خشونت در اسلام نیست. ایشان بر همین اساس، سلسله‌صحبت‌هایی با محور «خشونت در اسلام» را پیش از خطبه‌های نماز جمعه مطرح‌کردند. آقای مصباح واقعاً یک مجادله را آغاز کرد.

 

دکتر شمسی پور
ورودی ۱۳۷۵ دانشکده فنی دانشگاه تهران