دیدار با پروفسور سمیعی

خاطره آقای شهرستانی از دیدار با پروفسور سمیعی در آلمان