در باب مصاحبۀ تاریخ شفاهی (بخش سوم و پایانی)

ترجمه در باب مصاحبۀ تاریخ شفاهی (بخش سوم و پایانی)