درخواست مذاکره مستقیم

روایت درخواست مذاکره مستقیم وزیر خارجه امریکا به شهید رجایی