داستان رویانا

تصویر کتاب داستان رویانا، زندگی نامه دکتر کاظمی آشتیانی