داستان رویانا

تصویر کتاب داستان رویانا درباره زندگی نامه دکتر کاظمی اشتیانی