خیابان 204

کتاب خیابان ۲۰۴ که به حادثه منا میپردازد