کتاب خط مقدم

کتاب خط مقدم روایتی است از زندگی شهید حسن طهرانی مقدم