حزب منفجر شد

روایتی از اصرار کلاهی و انفجار دفتر حزب جمهوری