جلسه با آقای خامنه ای

روایت علی اکبر زحمتکش از جلسه با آقای خامنه ای