انجمن یک‌سری برنامه‌های ثابت داشت که آقای کدیور می‌آمد و تفسیر قرآن می‌گفت. برنامه‌های خیلی خوبی بود.توی [سالن] چمران [دانشکدۀ فنی] برگزار می‌شد. یکی از جلسات ایشان را رفتم نشستم. داشتند آیات حجاب را صحبت می‌کردند. تفسیر آیات حجاب بود. یک دختر هم آنجا بود که حجاب خوبی نداشت. آمد و به آقای کدیور گفت: این نوع حجاب در هیچ جای قرآن نیامده است. شما اگر ادعا دارید، می‌توانید برای من ثابت کنید که من حجاب داشته باشم. آقای کدیور خیلی متین صحبت کرد و گفت: این جز بدیهیات دین است و قطعاً می‌توانیم ثابت کنیم. من خیلی از رفتار ایشان خوشم آمد و این برخورد در ذهن من حک شد.