توزیع گروگان‌ها

روایت توزیع گروگان‌ها از علی زحمتکش