تقدس زدایی

تقدس زدایی از مسوولین و نقد آنان در دهه۸۰