تدوین به مثابه ساخت در تاریخ شفاهی

تدوین به مثابه ساخت در تاریخ شفاهی