اساساً تجربه‌نگاری بدین‌منظور صورت می‌گیرد تا راه‌های رفته شده مجدداً مورد آزمون‌و‌خطا قرار نگیرد و قرارگرفتن اطلاعاتِ حاصل از این تجربه‌نگاری‌ها و خروجی‌های آنان در دست سیاست‌گذارها و مجریان هسته‌های پیشرفت می‌تواند مفید و سودمند بوده و از اتلاف وقت و هزینه‌های اضافه جلوگیری به‌عمل آورد.

اوایل آذرماه ۹۸ بود که با دوستان نهضت اجتماعی جوانان که با دغدغۀ جوان‌سازی حکمرانی در دوران گام دوم انقلاب اسلامی در حال فعالیت هستند، چهار گروه از هسته‌های مردمی پیشرفت، جهت تجربه‌نگاری به موسسه تاریخ شفاهی روایت معرفی شد. این چهارگروه عبارت بودند از جمعیت نیکوکاری مثبت بندرعباس، دهیاری روستای سراح احمدی در بندرعباس، موسسه خیریه جهت در زاهدان و مسجدالرضا در مشهد.

با شروع پروژه، فرآیند مصاحبه با مسئولین اصلی هسته‌ها، بر طبق یک چهارچوب مفهومی معین که ۱۰ الی ۱۲ سوال را شامل می‌شد، در مجموع بیش از ۴۰ ساعت مصاحبه صورت گرفت که این مصاحبه‌ها بعد از پیاده‌سازی، در قالب ۲ خروجی زیر در حال تدوین می‌باشند.

خروجی اول، تدوین روایتِ زیست هستۀ مردمی پیشرفت است که به صورت داستانی ماجرای شکل‌گیری، بلوغ و فعالیت هر کدام از هسته‌ها را روایت خواهد کرد و خروجی دوم نیز بدین صورت خواهد بود که بر اساس همان ۱۰ – ۱۲ سؤال یا مؤلفه‌ای که بیان شد، هریک از این گروه‌ها کدگذاری شده و مولفه‌هایی که در به‌موفقیت رساندن این هسته‌ها موثر بود شناسایی گردیده و در نهایت در قالب یک بسته گزارشی تدوین می‌شود.

محمدصادق مراسلی