کتاب دست های خالی

کتاب دست های خالی درباره کانون خدمت رسانی به مستضعفین بسیج داشجویی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران