پروژه کتاب «مستضعفین یک نشریه نیست!»

پروژه کتاب «مستضعفین یک نشریه نیست!»