پروژه تاریخ شفاهی مدیران جهادی، دفتر دوم: سردار علیرضا افشار

پروژه تاریخ شفاهی مدیران جهادی، دفتر دوم: سردار علیرضا افشار